Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du septembre, 2018

راز افسانه جنگ 2500 ساله غرب و 1400 ساله اسلام با ما

برنامه سیاوش اوستا اورمزد شید 15 شهرویرماه سال 7756 آریایی میترایی

غربی ها با نام رم و یونان با بزرگ کردن مسیحیت و قتل عام میتراگرایان از دوهزار سال پیش در جنگی نابرابر ضد ایران میلیونها میترا گرا را حتی در اروپا کشته و صدها معبد میترا را یا ویران کردند و یا تبدیل به کلیسا کردند

 https://youtu.be/HHJvJjgIXn8

رهبری معتاد و تریاکی و سرزمینی معتاد به موتد مخدر و بازیهای رایانه که ثدرن و سلحشوری را از مردم گرفته است و یک احمد زین الدین که پیدا میشود و در برابر علی علی مطهری می ایستد با اینکه یکی از هواداران سابق روحانی و مطهری است اما با نام اصولگرا او را ترور شخصیت میکنند

و ملتی که سپاسمند خدمات هر چند کوچک مردمش نباشد زیان بزرگی میبیند

حكومت اسلامي با كمك جهان اسلام تازی و غزبی مانده است

نفوذ هزاران ساله تفکر تازی

همه کشورهای ارتجاعی و مارکسیستی کمونیستی عرب ضد ایران سربلند پادشاهی عمل کردند

سعوديها و خليج فارس

ليبي صدام سوريه

چپها و مسلمانان در جناح ضد شاه با پول اعراب

كافي ارشاد

فداييان مجاهدين

پيكار كنفدراسيون

مصر اردن مغرب با شاه الجزاير بي طرق

بازرگان ۲۷۵ روز آزادی برای مردم

ترور …

با سقوط پادشاه و ویرانی ایران چند تیلیارد دلار از دست دادیم و چه باندهای...