Accéder au contenu principal

Articles

راز افسانه جنگ 2500 ساله غرب و 1400 ساله اسلام با ما

برنامه سیاوش اوستا اورمزد شید 15 شهرویرماه سال 7756 آریایی میترایی

غربی ها با نام رم و یونان با بزرگ کردن مسیحیت و قتل عام میتراگرایان از دوهزار سال پیش در جنگی نابرابر ضد ایران میلیونها میترا گرا را حتی در اروپا کشته و صدها معبد میترا را یا ویران کردند و یا تبدیل به کلیسا کردند

 https://youtu.be/HHJvJjgIXn8

رهبری معتاد و تریاکی و سرزمینی معتاد به موتد مخدر و بازیهای رایانه که ثدرن و سلحشوری را از مردم گرفته است و یک احمد زین الدین که پیدا میشود و در برابر علی علی مطهری می ایستد با اینکه یکی از هواداران سابق روحانی و مطهری است اما با نام اصولگرا او را ترور شخصیت میکنند

و ملتی که سپاسمند خدمات هر چند کوچک مردمش نباشد زیان بزرگی میبیند

حكومت اسلامي با كمك جهان اسلام تازی و غزبی مانده است

نفوذ هزاران ساله تفکر تازی

همه کشورهای ارتجاعی و مارکسیستی کمونیستی عرب ضد ایران سربلند پادشاهی عمل کردند

سعوديها و خليج فارس

ليبي صدام سوريه

چپها و مسلمانان در جناح ضد شاه با پول اعراب

كافي ارشاد

فداييان مجاهدين

پيكار كنفدراسيون

مصر اردن مغرب با شاه الجزاير بي طرق

بازرگان ۲۷۵ روز آزادی برای مردم

ترور …
Articles récents

با سقوط پادشاه و ویرانی ایران چند تیلیارد دلار از دست دادیم و چه باندهای...

در آیین و فلسفه اوستا توان و آفرینش اهریمن جدا و مستقل از توان اهورامزدا...

وصیت سیاسی مهندس بازرگان در دو گفتگوی تاریخی با سیاوش اوستا 4 ماه پیش از...

https://youtu.be/viqsZWJhJcg

شهرویور ماه سال 1373 تازی مهندس بازرگان از تهران به سیاوش اوستا زنگ زده و در چند مکالمه سخنان مهمی مطرح شد

در اینجا دوبخش از این را گوش میکنید

https://youtu.be/-HU1XAjzJbg

بخش نخست مهندس بازرگان به دفتر سیاوش اوستا زنگ زده و میخواهد با ایشان صحبت کند که 15 دقیقه میباشد

بخش دوم سیاوش اوستا پرسشهای مهمی را با نوافق مهندس بازرگان به تهران میفرستد که توسط دوستان ایشان ضبط و بطور محرمانه از ایران خارج و در رادیو آوای ایران پاریس به پاسخوری سیاوش اوستا پخش و در چند شماره نشریه نیمروز چاپ لندن به سردبیری شادروان پرویز اصفهانی بچاپ میرسد

http://opinion.Pm

در اینجا این دو بخش را میشنوید

خود مهندس بازرگان این گفتگو را وصیت خود دانسته بود

چهار ماه بعد مهندس بازرگان به مقصد امریکا سوار هواپیما شد و قرار بود در بازرگشت از امریکا سفری نیز به پاریس داشته باشد اما هواپیما در زوریخ متوقف و بشیوه مسمومیت روسی ایشان بفتل رسید

دو گفتگوی تاریخی سیاوش اوستا با مهندس بازرگان 4 ماه پیش از قتل او


در جنگ روانی رایانه ای خامنه ای که نمیداند چیست سالهاست که باخته است

Harry et Meghan Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

Morgane ABBASI  shiva abbasi en directe www.msa.pm

Enfants de migrants séparés de leurs parents Donald TRUMP Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

Morgane ABBASI  shiva abbasi en directe www.msa.pm